เกี่ยวกับเรา

 

ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตและส่งออกข้าวลำดับต้นๆของโลก ข้าวไทยถูกส่งขายไปยังประเทศต่างๆทั่วโลก โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิไทยและข้าวขาว 100 % ซึ่งได้รับการยอมรับว่ามีคุณภาพดี แตกต่างจากข้าวของประเทศคู่แข่ง เช่น เวียดนามหรือจีน ในปัจจุบันจะเห็นได้ว่าสินค้าประเภทพืชผลทางการเกษตรจะมีการกำหนดระดับคุณภาพ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการกำหนดราคาสินค้าและการเจรจาซื้อขายกัน ซึ่งข้าวสารหรือข้าวนึ่งเพื่อการส่งออก รวมถึงข้าวสารเพื่อการบริโภคภายในประเทศก็เช่นเดียวกัน ได้มีการกำหนดมาตรฐานในด้านต่างๆเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแบ่งคุณภาพข้าว เช่น ความยาวของเมล็ด ปริมาณเมล็ดหัก ปริมาณข้าวท้องไข่ ปริมาณข้าวเมล็ดเสีย เมล็ดตาย หรือสิ่งปลอมปนอื่นๆ จากมาตรฐานที่กำหนดขึ้นนี้ทำให้โรงสีข้าว ผู้ผลิตข้าวสารบรรจุถุง รวมถึงผู้ส่งออกข้าว ต้องมีการปรับตัวให้สอดรับกับมาตรฐานที่กำหนดขึ้น เพื่อให้สามารถแข่งขันและเป็นที่ยอมรับจากลูกค้า ทั้งยังสามารถยกระดับาตรฐานข้าวไทยให้มีความแตกต่างจากประเทศผู้ส่งออกข้าวที่เป็นคู่แข่งขัน เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างชื่อเสียงให้แก่ข้าวไทย

ไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีรสชาติอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ อาหารมีความหลากหลายทั้งในด้านรสชาติและคุณค่าการเป็นประเทศเกษตรกรรมทำให้มีวัตถุดิบมากมายหลากหลาย ซึ่งมีคุณประโยชน์ในการนำมาแปรรูปเป็นอาหารต่างๆ อันส่งผลให้เกิดอาชีพและสร้างผู้ประกอบการใหม่ในอุตสาหกรรมอาหาร

เกี่ยวกับเรา